การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า / คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้า / คืนเงินได้ก่อนวันหมดเขตระยะเวลา Guarantee (30 วันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

1.ไม่ได้รับสินค้า

2.ได้รับสินค้ามีตำหนิ หรือ เสียหายระหว่างการจัดส่ง

3.ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เช่น ขนาดผิด สีผิด ไม่ใช่สินค้าที่สั่งซื้อ เป็นต้น

 

หมายเหตุ

 - การคืนเงิน/คืนสินค้า สำหรับสินค้าที่ซื้อเป็นเซ็ต จะต้องเปลี่ยน/คืนสินค้าแบบครบทั้งเซ็ตเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนเพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ 

 - สินค้าที่ส่งคืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ผู้ซื้อได้รับรวมถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ที่มากับสินค้านั้น   ซึ่งเราแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ขณะที่ได้รับสินค้านั้น 

 - สินค้าไม่สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้างดเปลี่ยน/คืน

 - ห้ามการเปลี่ยนใจ ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

 - ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 - หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ขอคืนสินค้า หรือขอคืนเงิน ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต้องยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยผู้ขายสามารถปฏิเสธการคืนสินค้าหรือคืนเงินได้หากมีเหตุผลที่เหมาะสม